ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแควในแต่ละยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแควในแต่ละยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านบรืการกฤหมาย งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านสาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.