ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปสถิติการให้บริการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแควในแต่ละยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแควในแต่ละยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านบรืการกฤหมาย งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านสาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.