วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 5 ตำบลในอำเภอตรอน ตำบลหาดสองแควจากที่ว่าการอำเภอตรอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบ การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง

 

คำขวัญ

หมู่บ้านพัฒนา ประปาน้ำใส กราบไหว้พระครูจันทร์ สวรรค์บึงพาด คลึงราชเมืองเก่า เชื้อสายลาวเวียงจันทร์

 

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  2. น้ำประปาไหล ไฟฟ้าสว่าง ทางสะดวก
  3. พัฒนาอาชีพใหม่ ใส่ใจอาชีพเดิม เพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  4. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  6. จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดอินเตอร์เน็ตตำบล
  7. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

 

ตราสัญลักษณ์

สำหรับ ที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้น ได้ตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเป็นทางออก ของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน มีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกกันว่า “สองแคว” และบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ได้เกิดเป็นสันทราย ยื่นออกมาเป็นแนวหาดทรายยาวตลอดหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” สมัยก่อนชาวเรือที่เดินทางผ่านมาจึงมักจะค้างแรมบริเวณหาดทรายแห่งนี้
 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.