คู่มือการปฏิบัติงานราชการ


คู่มือการปฏิบัติงานราชการ

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือระเบียบ หนังสือสั่งการ ปละหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 2565

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คู่มือการปฎฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขัั้นเงินพนักงานส่วนตำบล

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.