งานบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านประจำสำนักงาน 27 มิถุนายน 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน 21 มิถุนายน 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน 08 มิถุนายน 2565
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 12 พฤษภาคม 2565
คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 09 พฤษภาคม 2565
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 22 กุมภาพันธ์ 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 02 มกราคม 2562
คำสั่ง มอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน 27 พฤษภาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 15 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 15 ตุลาคม 2563
คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 19 ตุลาคม 2563
การมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 16 มิถุนายน 2564
ลงนามมาตรการตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมารตฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 10 มีนาคม 2564
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์จ้างเหมาบริการ 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 15 ตุลาคม 2563
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล 01 กรกฎาคม 2563
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 07 ธันวาคม 2563
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 28 เมษายน 2563
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครู ประจำปีงบ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 05 พฤศจิกายน 2563

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.