ยุทธศาสตร์ / การพัฒนา

สารบัญ


ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการศึกษา
 3. ด้านการเกษตร
 4. ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ด้านสาธารณสุข
 6. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 2. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว
 3. เพื่อให้ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
 4. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 5. เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะที่จำเป็นครอบคลุมทุกพื้นที่เขตตำบลหาดสองแคว
 6. เพื่อพัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่เป็นกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ด้านการศึกษา

 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งก่อนปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ด้านการเกษตร

 1. เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 2. เพื่อให้ราษฎรมีเงินทุนสำหรับพัฒนากลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรแปรรูป
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่าง ๆ
 5. ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า
 6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
 7. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 3. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
 4. ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน
 5. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 6. สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ด้านสาธารณสุข

 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 3. เพื่อจัดสวัสดิการและกองทุนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้ทั่วถึง

 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. เพื่อให้การบริหารประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 5. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.