สมาชิกสภา 

นางรัตนะ  เสริมมา
ประธานสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 2
 

นายธนิณพิสิษฐ์  พุ่มไสว
รองประธานสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 7
 


นายธีรศักดิ์  สนแย้ม
เลขานุการสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 2
 


นายจรัญ  ธีระแนว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 1
 

นายวันชัย   รุ่งเรืองธรรม
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 1
 

นางวันเพ็ญ  กลมดวง
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 3
 

นางสาวกาญจนา  ประมาณ
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 3
 

นายมาโนช มาทองแดง
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ 4
 

นางสมบัติ นนคลัง
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 4
 

นายมานพ โพธิ์โม้
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 5
 

นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 5
 

นางสมพิศ เรือนทะยา
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 6
 

นางเสนอ มีท้วม
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 6
 

นางเฉลิมรัตน์ นิกรแสน
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 7
 
 
       

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.