กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


นางสาวรจนารถ   เจียมบรรจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

 


 

ฝ่ายบริหารการศึกษา


 
 
นางวงเดือน  ดวงดัน
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวพนม  พุ่มห่าน
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 


 

พนักงานจ้าง


 

นางสาวหทัยกานต์  มณีฉาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวชลธิกาญจน์ กัลยา

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา  เอกา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
       

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.