ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปี 2563

 

 

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.