กองคลัง


 
นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

นางรักชนก ทองแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวเบญจมาศ ขำฉา
ผช.จนท.ธุรการ


นางสาวศิริพร น้อยหนองโว้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศุภลักษณ์ สุขช้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายธนพล อยู่สา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
     
       

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.