รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1)

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุลลากร ประจำปีงบ 2564 - 2566 ครั้งที่ 1/64

แบบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ 2564

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุลลากร ประจำปีงบ 2561 - 2563 ครั้งที่ 1/63

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.