e-service


งานบริการประชาชนออนไลน์ e-service
 

คู่มือการใช้งานระบบ E-service


click hereแบบสอบถาม
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA 2022)
แสกน หรือ คลิ๊ก »

click hereแบบคำร้องขอรับบริการทางออนไลน์
แบบคำร้อง ขอรับบริการทางออนไลน์ อบต.หาดสองแคว
แสกน หรือ คลิ๊ก »

click hereแบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับ อบต.หาดสองแคว
แสกน หรือ คลิ๊ก »

 

click hereรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แสกน หรือ คลิ๊ก »

click heree-Service
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ e-Service อำนวยความสะดวกกับประชาชน
คลิ๊ก »

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.