ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติฯ 29 มีนาคม 2567
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 07 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญประชาชนผู้มีภูมิลำเนาในเขตตำบลหาดสองแคว ร่วมกันเสนอความคิดเห็น 14 ธันวาคม 2566
กิจกรรมประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ 2567 08 ธันวาคม 2566
วันส้วมโลก" World Toilet Day 2023 Accelerating change 24 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 30 ตุลาคม 2566
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 09 ตุลาคม 2566
รายงานข้อมูลสถิติแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 29 กันยายน 2566
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2566 29 กันยายน 2566
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2566 28 กันยายน 2566
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 กันยายน 2566
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 26 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 พฤษภาคม 2566
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) สายพันธุ์ XBB. 1.16 24 เมษายน 2566
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้าน 03 เมษายน 2566
สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทยไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค 03 เมษายน 2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 02 เมษายน 2566
โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ตั้งสถานีสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์ 29 มีนาคม 2566
เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน 23 มีนาคม 2566
ส่งมอบบ้านตามโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 21 มีนาคม 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 20 มีนาคม 2566
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลหาดสองแคว 02 มีนาคม 2566
ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 22 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2565 26 มกราคม 2566
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ปี 2566 19 มกราคม 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 06 มกราคม 2566
สร้างเสริมสุขภาวะเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 06 มกราคม 2566

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.