คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือเข้าฟังประชุมสภา

คู่มือการขออนุญาติก่อสร้าง

คู่มือการจดทะเบียนพาณิช

คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง

คู่มือปฏิบัติงาน อบต.หาดสองแคว

คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น

คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.