นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.