นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2566)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.