ข้อบัญญัติตำบล


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2566

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2559

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหาดสองแคว รองรับสังคมสูงวัยฯ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก ไปใช้ฉบับปัจจุบัน 2567)

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหาดสองแคว (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558)

ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พุทธศักราช 2546

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.