ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราขการท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี 2558

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.