สารบัญการประเมิน (ITA) ปี 2563


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

คณะผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ พรบ. / พรก. | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A Masenger

Social Network

 

การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | แผนอัตรากำลัง | แผนพัฒนาบุคลากร | ข่าวสารงานบริหารงานบุคคล ข่าวประกาศ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ติดตามและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข่าวประกาศ | คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน | รายงานเกี่ยวกับการทุจริต | รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ | ร้องเรียนทุจริต  | ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ | รายงานเกี่ยวกับการทุจริต

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา | แบบสอบถามความพึงพอใจ | ร้องเรียนร้องทุกข์ | ร้องเรียนทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  | ประชุมประชาคมตำบล | งานกิจการสภา

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | รายงานเกี่ยวกับการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 | ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

 

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ข่าวประกาศ 1   ข่าวประกาศ  2  | ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA | ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.