สำนักปลัด


 
นางสาวประภาพรรณ  มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หาดสองแคว
 
 

นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 

นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวสิรภัทร  สารเจริญ
เจ้าพนักงานธุระการ

 

นางสาวจริยา คำแก้ว
นักทรัพยากรบุลคล

 

นายภมร สรงเย็น
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 

นางสาวเกษร  ธีบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายนาวี  พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวกิ่งแก้ว  อ่อนชูศรี
ผช.จนท.ส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
 

นายทศพร  ตรีพุฒ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 

นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 

นางสาวพัชรี  ปินตาดวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายศุภกิจ  ช้างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

นายประยุทธ์  วะหิม
นักการภารโรง
 

นายกรีธาวุฒิ  รุ่งยิ้ม
พนักงานขับรถ
 

นายประไพ  มีนาค
 คนขับรถน้ำ
 

นายกฤษดา  ชำนิสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(ประจำรถน้ำ)
 

นายสนอง  ทารัตน์
ยาม

 

นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ
แม่บ้านสำนักงาน

 

นางสุนทร  วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน

 
       
       

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.