สำนักปลัด


 

โครงสร้างของสำนักปลัด

 
     
 
นางสาวสุวจี  ศัลยพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
 
     
 

นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 

 

ฝ่ายนโยบายและแผน


 

 

นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 

นางสาวสิรภัทร  สารเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจริยา คำแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.วีรินทร์พิมล หาญกิตติมงคล
นิติกร

นางสาวกันต์หทัย  คงสมจรูญ
นักวิชาการเกษตร
       

นายภมร สรงเย็น
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
       

 

พนักงานจ้าง


 

นายนาวี  พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้าง)

นางสาวเกษร  ธีบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้าง)

นางสาวกิ่งแก้ว  อ่อนชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 

นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
       

นายทศพร  ตรีพุฒ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรี  ปินตาดวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศุภกิจ  ช้างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
       

นายประยุทธ์  วะหิม
นักการภารโรง
 

นายกรีธาวุฒิ  รุ่งยิ้ม
พนักงานขับรถยนต์
(ส่วนกลาง)

นายรำไพ  มีนาค
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

นายกฤษดา  ชำนิสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(ประจำรถน้ำ)
       
นางสาวธัญญารัตน์   เรืองโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสนอง  ทารัตน์
ยาม

นางสุนทร  วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน

นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ
แม่บ้านสำนักงาน
       

นางสาวเสมอ   วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน
     


 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.