ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรม

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หาดสองแคว

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.