โครงสร้างของกองช่าง

 
 

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     

นายอนุพงษ์ ผาคำ
นายช่างโยธา
 

นายจิรพัฒน์ เกิดมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(พนักงานจ้าง)

นายนเรศ ทั่งเรือง
ผลิตน้ำประปา
(พนักงานจ้าง)

นายพิศาล สอดจันทร์
ช่างเครื่องสูบน้ำ
(พนักงานจ้าง)
       

นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา

 

นายชำนาญ   พะตัน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายอุไร   กลิ่นขำ
พนักงานสูบน้ำ
หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว
 

นายณัฐพงษ์   นามรัง
ปฏิบัติงานปะปา

 

นายธิติรัฐ   มูลมา
พนักงานสูบน้ำ
หมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำโรง
 
     

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.