นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

นายอนุพงษ์ ผาคำ
นายช่างโยธา
 

นายจิรพัฒน์ เกิดมี
ผู้ช่วยช่างโยธา
 

นายนเรศ ทั่งเรือง
ผู้ผลิตน้ำประปา
 

นายพิศาล สอดจันทร์
ช่างเครื่องสูบน้ำ
 

นางสาวพุทธิภรณ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา

 

นายชำนาญ  พะตัน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายอุไร กลิ่นขำ
พนักงานสูบน้ำ
หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว
 

นายณัฐพงษ์ นามรัง
พนักงานสูบน้ำ
หมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำโรง
 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.