หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา อบต.หาดสองแคว 30 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชำแล้ง หมู่ที่ 1 26 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 23 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชำแล้ง หมู่ที่ 1 ต.หาดสองแคว 22 เมษายน 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ รูปเล่ม ป้ายโครงการและป้ายประวัติคนดีศรีหาดสองแคว ตามโครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2567 05 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.หาดสองแคว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เมษายน 2567
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 615 ของงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ชุดเครื่องโสดห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด อบต.หาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (บุญลือ) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดวัชพืช ยี่ห้อ ยันม่าร์ รุ่น F-28 หมายเลขคุภัณฑ์ 442-50-0001 14 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด อบต.หาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆในการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลของกองช่าง อบต.หาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2567
ซื้อทรายกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 อบต.หาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มีนาคม 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน ปลั๊กไฟ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 ้มตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งพร หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.