หัวเรื่อง วันที่สร้าง
จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที่โครงการย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชการที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ตุลาคม 2566
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที พร้อมชุดเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี 2566 19 ตุลาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยูในวาระกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของนางแป้น ศิลาโครต บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสองแคว 29 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของนายเหลี่ยม ชมทอง บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 6 28 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ริมบึงพาด หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดสองแคว ประจำปี 2566 26 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักปลัด คือ เครื่องปรับอากาศห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว 22 กันยายน 2566
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566 22 กันยายน 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายแหลมคูณ - ไผ่สว่าง ช่วงที่ 2 20 กันยายน 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายแหลมคูณ - ไผ่สว่าง 20 กันยายน 2566
จ้างเหมาปรับพื้นที่และยกร่องแปลงปลูกดอกทานตะวันตามโครงการแปลงสาธิตการปลูกดอกทานตะวันตามทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 18 กันยายน 2566
จ้างจัดซ่อมซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว 18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ประจำปี 2566 16 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย สื่อความรู้ และเอกสารประกอบ ตามโครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ประจำปี 2566 16 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อความรู้ตามโครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
ซื้อเมล็ดทานตะวันอะควอร่า ตามโครงการแปลงสาธิตการปลูกดอกทานตะวันตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 11 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2566

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.