คณะผู้บริหาร


 


นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
โทรศัพท์  081-9721714

 


นายนายนเรศ ทีระแนว
รองนายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์  089-0934973


นางอรุณี นันทโชติ
รองนายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์  086-2123288


นายกิตติกร ตรงต่อกิจ
เลขานายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์  088-7589245

     

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.