ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2567


เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และเดือน มกราคม - กันยายน 2566

โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารการยื่นคำขอได้ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้  เอกสารรายละเอียด

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.