ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายจีรเดช  เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว   นางเสนอ มีท้วม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  และนางสาววีรินทร์พิมล หาญกิตติมงคล นิติกร ได้เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6  โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง และการขอสาธารณูปโภค บริเวณที่ดินราชพัสดุ (ธนารักษ์ อุตรดิตถ์) แจ้งเรื่องจัดเก็บขยะ  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากประชาชน เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.