มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2565


วันที่ 8 เมษายน 2565 อบต.หาดสองแคว ได้จัดโครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2565 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน  7   ด้าน  ได้แก่

  • ด้านส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  นางจันทร์รอน  โพธิหิรัญ  หมู่ 1
  • ด้านส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตำบลหาดสองแคว  นางสายทอง ธีระแนว หมู่ 2
  • ด้านการปกครอง    นายกิตติพน นันทโชติ  หมู่ 3
  • ด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   นายสมยศ ฟักประเสริฐ หมู่ 4
  • ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน นายเอกชัย   น้อยทรัพย์ หมู่ 5
  • ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางบัวกาบ   วงษ์มี  หมู่ 6
  • ด้านการต่อสู้ชีวิตและจิตสาธารณะ  นางกชพร   ม่วงพันธ์ หมู่ 7

เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ    ที่มีประวัติการทำงานโดดเด่นและได้นำความรู้ความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม   และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างแคร่งครัด.

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.