กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 7 เมษายน 2565    เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร นำโดย นายจีรเดช  เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

 

  • ได้ทำร่วมกันทำกิจกรรม "ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)
  • -โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.