ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565


ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.