คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ที่ 290/2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารคำสั่ง

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.