คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ที่ 91/2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารคำสั่ง

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.