การมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล


คำสั่งองค์การบริหสนส่วนตำบล

เรื่อง การมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.