พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน


ชาวหาดสองแควมีชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำ เนื่องจากมีสายน้ำน่านไหลผ่าน และมีห้วย หนอง คลอง บึงมากมาย มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน มาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวหาดสองแควมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชาวหาดสองแควจึงมีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องของการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารและแม่โพสพ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพิธีกรรมที่ทำเฉพาะแต่ละครัวเรือน จนกลายเป็นกิจกรรมของชุมชน เมื่อปี 2541 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และได้นำพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ซึ่งแต่เดิมเป็นพิธีกรรมเล็กๆ  มารวมกับงานประเพณีไหลแพไฟเพื่อให้เป็นกิจกรรมของตำบล โดยคนในตำบลหาดสองแคว จะช่วยกันนำพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีในบ้าน มาประดับตกแต่งให้สวยงาม  และร่วมกันทำพิธีขอบคุณ โดยพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำนี้ จัดขึ้นทุกวันที่ 4-  5 ธันวาคม ของทุกปี  ณ วัดหาดสองแคว

สถานที่ : วัดหาดสองแคว

วันเวลา : วันที่ 4 - 5 ธันวาคมองทุกปี  17.00 - 22.00 น


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.