จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 2 สาย 5 ก.พ. 2564
ประกาศ ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 สาย 18 ม.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย 6 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย 15 ธ.ค. 2563

ประกาศ หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์รับคืน 4 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนตรีน สายแหลมคูณ-บ้านไผ่สว่าง หมู่ที่ 5 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างบูรณะทางลาดยาง สายอต.3125บ้านบึงพาด-แหลมคูณ หมู่ที่ 5-6 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างบูรณะทางลาดยาง สายบึงพาด-ดงขมุ หมู่ที่ 6-7 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโณงเรียนบ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5 4 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างและบูรณถนนลาดยาง สายทาง อต.3125 บึงพาด-บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5-6 28 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างและบูรณถนนลาดยาง สายบึงพาด-บ้านดงขมุ หมู่ที่ 6-7 28 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหาดสองแคว-บึงพาด 28 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางสาย บ้านหาดสองแคว-บ้านชำทอง หมู่ที่ 1 20 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาด-พัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของ อบต.หาดสองแคว 14 ก.ย. 2561
ประกาศยกเลิก การขายทอดตลาด-พัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 10 ม.ค. 2561


ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 18 ธ..ค. 2560
ใบเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นสำโรง ม.4 18 ธ..ค. 2560
ใบเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสองแคว 2 ม.3 18 ธ..ค. 2560
ใบเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสองแคว ม.1 18 ธ..ค. 2560
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว 2 ม.3 8 ธ..ค. 2560
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว 2 ม.3 8 ธ..ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว  ม.1 8 ธ..ค. 2560
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว  ม.1 8 ธ..ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเด่นสำโรง หมู่ที่ 4 6 ธ..ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว 2 หมู่ที่ 3 6 ธ..ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1 6 ธ..ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น-หมู่ที่-7 21 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและบูรณะถนนลาดยาง-หมู่ที่-7 21 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการกอสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 6 สายทาง 7 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านบึงพาด(ดงขมุ) 6 ธ.ค. 2559
ประการศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 1 มิ.ย. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดสองแคว 23 ก.พ. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.หาดสองแคว 23 ก.พ. 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 5 บ้านแหลมคูณ 11 พ.ย. 2558
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  3040 บ้านแหลมคูณ - บ้านต้นนา 19 ต.ค. 2558
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  3128 บ้านแหลมคูณ - บ้านชุมทาง 19 ต.ค. 2558
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  3128 บ้านหาดสองแคว - บ้านบึงพาด 19 ต.ค. 2558
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านหาดสองแคว - บ้านชำทอง 19 ต.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงสร้างหลังคาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดนัดชุมชนบ้านเด่นสำโรง 09 ต.ค. 2558
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์จัดซื้อยานพาหนะขนส่งรถบรรทุกน้ำ 18 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโณงสีข้าวขนาดเล็กพร้อมเครื่องซีลสูญญากาศ 19 ส.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารที่จอดรถ 19 ส.ค. 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล 14 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพย์สิน 05 พ.ค. 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หาดสองแคว 19 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.หาดสองแคว 19 ก.พ. 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 12 พ.ย. 2557
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางเคปซีล จำนวน 4 สาย 12 พ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 23 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 เม.ย. 2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตซอล) 05 มี.ค. 2557
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬา 27 ก.พ. 2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬา 24 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างฐานรากคอดินอาคารเอนกประสงค์ 05 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังภายในตำบล 11 สาย 20 ก.พ. 2555


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว