กองคลัง

**นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

**


นางสาวมันทนา สินสถาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางรักชนก ทองแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวปุณยวีร์ โสภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
**


นางสาวศิริพร น้อยหนองโว้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวเบญจมาศ ขำฉา
ผช.จนท.ธุรการ

**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว