กองคลัง

**นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

**


นางรักชนก ทองแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวเบญจมาศ ขำฉา
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวปุณยวีร์ โสภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
**


นางสาวศิริพร น้อยหนองโว้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว