กองคลัง

**นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

**


นางสาวมันทนา สินสถาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางรักชนก ทองแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาววันทนา  ปาวณา
เจ้าพนักงานพัสดุ
**


นางสาวปุณยวีร์ โสภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวศิริพร น้อยหนองโว้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวเบญจมาศ ขำฉา
ผช.จนท.ธุรการ
**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน