สำนักปลัด

**

                                                    
                                                                              
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หาดสองแคว

*************************************
*********************************

นายณัฏฐพล คงเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัทปภา จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน
**


นางสาวสิรภัทร สารเจริญ
เจ้าพนักงานธุระการ


นายพงศธร มอร์นิ่งสตาร์  ทองเกิด

นักทรัพยากรบุคคล


นายประจักร เพ็ชรเอี่ยม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..................................................

นายศุภฤกษ์  สมสะอาด
นิติกร

นางสาวเกษร ธีบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายนาวี พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

**


นางสาวกิ่งแก้ว อ่อนชูศรี
ผช.จนท.ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสาวผุสดี อินทร์หนุน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพัชรี ปินตาดวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

**


นายทศพร ตรีพุฒ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวนายกรีธาวุฒิ รุ่งยิ้ม
พนักงานขับรถ


นายศุภกิจ ช้างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
**


นายประไพ มีนาค
 คนขับรถน้ำ


นายกฤษดา ชำนิสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ประจำรถน้ำ)นายประยุทธ์ วะหิม
นักการภารโรง
**


นางสุนทร วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน


นางวิรงค์รอง โสดสุภาพ
แม่บ้านสำนักงาน

นายสนอง ทารัตน์
ยาม
**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน