สำนักปลัด

**

                                                    
                                                                              
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หาดสองแคว

*************************************
*********************************


นางสาวณัทปภา จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสิรภัทร สารเจริญ
เจ้าพนักงานธุระการ

นายศุภฤกษ์  สมสะอาด
นิติกร
**


นางสาวจริยา คำแก้ว
นักทรัพยากรบุลคล

นายภมร สรงเย็น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเกษร ธีบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์..................................................

นายนาวี พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวผุสดี อินทร์หนุน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกิ่งแก้ว อ่อนชูศรี
ผช.จนท.ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
**


นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวพัชรี ปินตาดวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทศพร ตรีพุฒ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
**


นายศุภกิจ ช้างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายประไพ มีนาค
 คนขับรถน้ำ


นายกฤษดา ชำนิสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ประจำรถน้ำ)
**


นายกรีธาวุฒิ รุ่งยิ้ม
พนักงานขับรถ


นายสนอง ทารัตน์
ยาม


นายประยุทธ์ วะหิม
นักการภารโรง
**


นางสุนทร วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน


นางวิรงค์รอง โสดสุภาพ
แม่บ้านสำนักงาน

**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว