สำนักปลัด

**

                                                    
                                                                              
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หาดสองแคว

*************************************
*********************************


นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณัทปภา จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสิรภัทร สารเจริญ
เจ้าพนักงานธุระการ
**นายศุภฤกษ์  สมสะอาด
นิติกร


นางสาวจริยา คำแก้ว
นักทรัพยากรบุลคล


นายภมร สรงเย็น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..................................................

นางสาวเกษร ธีบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายนาวี พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกิ่งแก้ว อ่อนชูศรี
ผช.จนท.ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
**นางสาวผุสดี อินทร์หนุน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายทศพร ตรีพุฒ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
**


นางสาวพัชรี ปินตาดวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายกรีธาวุฒิ รุ่งยิ้ม
พนักงานขับรถ


นายศุภกิจ ช้างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
**


นายประยุทธ์ วะหิม
นักการภารโรง


นายประไพ มีนาค
 คนขับรถน้ำ


นายกฤษดา ชำนิสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ประจำรถน้ำ)
**


นายสนอง ทารัตน์
ยาม


นางวิรงค์รอง โสดสุภาพ
แม่บ้านสำนักงาน

นางสุนทร วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน
**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว