ข้อมูลพื้นฐาน - หน้า 2

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

.............สามารถเดินทางติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1204
 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1214
 3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1104 อุตรดิตถ์ - พิชัย
 4. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 11063 ท่าสัก - บ้านแก่ง
 5. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3125 บ้านบึงพาด - บ้านแหลมคูณ
 6. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3127 บ้านชำทอง - บ้านแหลมคูณ
 7. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3128 บ้านบึงพาด - บ้านหาดสองแคว
 8. ทางหลวงชนบท หมายเลข 4011 บ้านท่าสัก - บ้านแหลมคูณ
 9. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 4049 บ้านหาดสองแคว - บ้านชำทอง
 10. ทางหลวง บ้านแหลมคูณ - บ้านปลายราง
 11. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3004 บ้านแหลมคูณ - บ้านต้นนา
 12. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3185 บ้านชุมทาง - บ้านบึงพาดและยังสามารถใช้ทางน้ำโดยแม่น้ำน่าน

  การโทรคมนาคม

..............ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต) 1 แห่ง | โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

การไฟฟ้า

..............มี ไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชนหนาแน่น ที่ยังไม่ได้ขยายเขตไปถึง มีไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนหนาแน่นโดยทั่วถึง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

..............ลำน้ำ, ลำห้วย 3 แห่ง | บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

..............ฝาย 1 แห่ง | บ่อน้ำดื่ม 5 แห่ง | ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

...............กรวด - ทราย บริเวณในลำน้ำน่าน

มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น
298 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ
- รุ่น
- คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคง
- รุ่น
- คน
อื่นๆ อปพร. - รุ่น
50 คน


ข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว