ข้อมูลพื้นฐาน

..............องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 5 ตำบลในอำเภอตรอน ตำบลหาดสองแควจากที่ว่าการอำเภอตรอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบ การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

...............ตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านชำทอง ตำบลบ้านแก่ง บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง บ้านไร่ ตำบลน้ำอ่าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านท่าสัก บ้านเต่าไหเหนือ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน บ้านน้ำขุม ตำบลนครอิฐ อำเภอศรีนคร
ทิศตะวันออก เนื่องจากพื้นที่แนวเขตปกครองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีทิศเหนือจดทิศใต้และทิศตะวันตกไปจึงไม่มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออก

เนื้อที่

..............มีเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

ภูมิประเทศ

..............สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 มีหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย ระยะทางที่แม่น้ำไหลผ่านประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ

ประชากร

..............ประชากรทั้งสิ้น 4,195 คน แยกเป็นชาย 2,036 คน แยกเป็นหญิง 2,159 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด
ชาย หญิง
รวม
1
บ้านหาดสองแคว 230 340
390 730
2
บ้านหาดสองแคว 142 166 217 383
3
บ้านหาดสองแคว 361 387 423 810
4
บ้านเด่นสำโรง 207 383 393 776
5
บ้านแหลมคูณ 153 240 233 473
6
บ้านนิคมบึงพาด 136 263 242 505
7 บ้านบึงพาด 137 267 251 518
รวม 1,266 2,046 2,149 4,195


สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

..............การเกษตรกรรม ตำบลหาดสองแควมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆได้แก่ ข้าว, อ้อย, ถั่วเหลือง, นอกจากนี้ยังมีการทำสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง, ส้มโอ, ขนุน เป็นต้น
...............การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ ไก่พันธุ์ไข่
...............การประมง มีการทำประมงหมู่บ้าน บริเวณบึงพาด เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่
...............การพาณิชย์ มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่ง / มีท่าทราย จำนวน 1 แห่ง
...............หน่วยธุรกิจในเขต อบต. โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง / ลานตากข้าว 1 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง) 3 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง


สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   
1 แห่ง

ประเพณีสำคัญ ได้แก่ ประเพณีสลากภัตร, ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมการหาบจังหัน(หาบสาแหรก) ไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ
- แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน
- แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ   
- แห่ง
สถานีดับเพลิง - แห่ง
หน่วยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ ) 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน...เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว