ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งความสงบสุข ร่มเย็น มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิติอย่างมั่นคง
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ


แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริมอมชีพ
- การส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
- เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการให้บริการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ด้านการเพิ่มข้อมูลข่าวสารของประชาชน
- การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งความสงบสุข ร่มเย็น มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจ
- การป้องกันและรักษาโรค
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีต่อประชาชน
- ส่งเสริมสวัสดิการในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีดุลยภาพที่ยั่งยืน
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำ
- การพัฒนาแหล่งน้ำ
- การพัฒนาคมนาคม, การสาธารณูปโภค


ข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว