ข่าวสารประชาสัมพันธ์

>> ทำการย้ายไปที่เว็บไซต์ใหม่ <<

ไม่มีการอัพเดทข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป


[ประชาสัมพันธ์] แอพพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส แจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ 2 มี.ค. 2564

[ประชาสัมพันธ์] โครงการเราชนะ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อย สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 ก.พ. 2564

[ประชาสัมพันธ์] ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 25 ก.พ. 2564

[งานบริหารงานบุคคล] ประกาศ-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 18 ก.พ. 2564

[งานบริหารงานบุคคล] ประกาศ- มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 19 ก.พ. 2564

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา COVID-19

[งานบริหารงานบุคคล] ประกาศ-มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 28 เม.ย. 2563
[งานบริหารงานบุคคล] ประกาศ-หลักเกณ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  เม.ย. 2563
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 พ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 3 ม.ค. 2562

[งานป้องกันและบรรเทาฯ] ประกาศ-การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน 23 มี.ค. 2561 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 18 ม.ค. 2561

[งานป้องกันและบรรเทาฯ] ประกาศ-การดำเนินชีวิตช่วงฤดูหนาวปลอดภัย 8 ม.ค. 2561 
[งานป้องกันและบรรเทาฯ] ประกาศ-มาตราการองค์กรปลอดภัยทางถนน 13 ธ.ค. 2560
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตโปร่งใส 20 มี.ค. 2560

ประกาศเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 14 ก.พ. 2560

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 18 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 20 ม.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 20 ม.ค. 2558
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา/เด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2558 17 ก.ค. 2558 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา/เด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2557 08 ก.ค. 2557
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปี 2557 30 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 13 ม.ค. 2557
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 14 พ.ย. 2556

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2557 30 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556 15 ม.ค. 2556


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว