รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานอผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว