รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1

รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว