ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

ให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน ประเภท ที่ดิน โรงเรือน และป้าย ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ตามวันเวลาดังนี้


..........ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือมีทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดต้องสียค่าปรับตามกฎหมาย

..........ภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการหากเกินกำหนดชำระต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

..........ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ถือครองป้าย ติดต่อยื่นแบบชำระภาษี ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการหากเกินกำหนดชำระต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าภาษี และร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 496098 โทรสาร 055 – 452318  ในวันและเวลาราชการ


"ท้องถิ่นดี    ภาษีช่วย    ท้องถิ่นสวย    ภาษีสร้าง"


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว