แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว