คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

**นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
โทรศัพท์ 081-9721714

นายนเรศ ทีระแนว
รองนายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์ 089-0934973


นางอรุณี นันทโชติ
รองนายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์ 086-2123288

นายกิตติกร ตรงต่อกิจ
เลขานายก อบต.หาดสองแคว
โทรศัพท์ 088-7589245
**

**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว