คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

**

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว


นายนเรศ ทีระแนว
รองนายก อบต.หาดสองแคว


นางอรุณี นันทโชติ
รองนายก อบต.หาดสองแคว

นายกิตติกร ตรงต่อกิจ
เลขานายก อบต.หาดสองแคว
**
**

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว