การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 14 ก.ค. 63
      เอกสารที่เกี่ยวข้อง | แบบใบสมัคร | แบบลงทะเบียนคำขอ | หนังสือรับรองความยากจน

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 30 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องแจ้งปิดและเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 22 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องเลื่อนปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างงานช่วงปิดเทอม 31 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน 9 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1 ต.ค. 62
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 1 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 1 ต.ค. 61


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา COVID-19
[งานบริหารงานบุคคล] ประกาศ-มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 28 เม.ย. 2563
[งานบริหารงานบุคคล] ประกาศ-หลักเกณ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  เม.ย. 2563
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 3 ม.ค. 2562

[งานป้องกันและบรรเทาฯ] ประกาศ-การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน 23 มี.ค. 2561 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 18 ม.ค. 2561

[งานป้องกันและบรรเทาฯ] ประกาศ-การดำเนินชีวิตช่วงฤดูหนาวปลอดภัย 8 ม.ค. 2561 
[งานป้องกันและบรรเทาฯ] ประกาศ-มาตราการองค์กรปลอดภัยทางถนน 13 ธ.ค. 2560
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตโปร่งใส 20 มี.ค. 2560 

ประกาศเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 14 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 18 ม.ค. 2560 

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 20 ม.ค. 2559 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 20 ม.ค. 2558 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา/เด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2558 17 ก.ค. 2558 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา/เด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2557 08 ก.ค. 2557
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปี 2557 30 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 13 ม.ค. 2557 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 14 พ.ย. 2556  

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หนังสือมอบอำนาจ

ประกาศลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ่ายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 28 ต.ค. 2558
ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 28 ต.ค. 2558
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 28 ต.ค. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 ต.ค. 2558
 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 09 ต.ค. 2558
 ตรวจสอบสถานการณ์ดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560  ก.ย. 2558
 ตรวจสอบสภานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบ 2558 25 ก.ย. 2557

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศ หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์รับคืน 4 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนตรีน สายแหลมคูณ-บ้านไผ่สว่าง หมู่ที่ 5 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างบูรณะทางลาดยาง สายอต.3125บ้านบึงพาด-แหลมคูณ หมู่ที่ 5-6 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างบูรณะทางลาดยาง สายบึงพาด-ดงขมุ หมู่ที่ 6-7 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโณงเรียนบ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5 4 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างและบูรณถนนลาดยาง สายทาง อต.3125 บึงพาด-บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5-6 28 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างและบูรณถนนลาดยาง สายบึงพาด-บ้านดงขมุ หมู่ที่ 6-7 28 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหาดสองแคว-บึงพาด 28 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางสาย บ้านหาดสองแคว-บ้านชำทอง หมู่ที่ 1 20 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาด-พัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของ อบต.หาดสองแคว 14 ก.ย. 2561
ประกาศยกเลิก การขายทอดตลาด-พัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 10 ม.ค. 2561


อ่านเพิ่มเติม...
สมัครงาน - โอนย้าย

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร 26 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์จ้างเหมาบริการ 18 พ.ย. 64

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564  05 พ.ย. 64
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล 1 ก.ค. 63
รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และสายงานปฏิบัติที่ว่าง 18 ก.ย. 58
 รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 16 ก.ค. 57
 รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 16 พ.ค. 57

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว

............“เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ด้วยคำกล่าวนี้สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแควจึงมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อนำความเจริญมาสู่บ้านเกิด ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันของผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องการเห็นเด็กรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการจักรยานสานฝัน

..........“โครงการปั่นจักรยานสานฝัน ร่วมกับเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ถือเป็นโครงการจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมแรงของผู้ปกครองและเยาวชน จากชุมชนหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  จากจุดเริ่มต้นของคนในชุมชนที่ต้องการลดขยะในครัวเรือน รวมถึงกำจัดเศษซากวัชพืชหรือพรรณไม้ที่ทำลายความงดงามรอบๆ ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เมนูเด็ดสไตล์ลาวเวียง แห่งโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

........เสน่ห์อย่างหนึ่งของการไปพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ก็คือการได้ชิมอาหารท้องถิ่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิธีเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อได้มาพักที่โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ในตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากจะได้มาชมวิถีประเพณีโดดเด่นอย่างการ "ตักบาตรหาบจังหัน" แล้ว ก็ยังได้ชิมอาหารท้องถิ่นที่มีนอกจากจะมีรสชาติเยี่ยมแล้วยังดีต่อสุขภาพและมีความหมายดีๆ อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานบริการประชาชน

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
สายตรงนายก อบต.
___081-972-1714
ติดต่อ สำนักงาน
___055-496098
แฟกซ์
___
055-452318
อีเมล์@
     
hardsongkwae@gmail.com
Facebook
คู่มือ
     การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
สถิติ
สถิติการให้บริการประชาชน

หนังสือพิมพ์ ฉบับออนไลน์

ปีที่ 10 ฉบับที่ 82 รายไตรมาส
เดือน มกราคม - เมษายน 2563>> อ่านฉบับอื่นๆ คลิ๊ก!! <<

สถิติเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนนี้9
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว53
mod_vvisit_counterเดือนนี้13
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว203
mod_vvisit_counterทั้งหมด27677

ปัจจุบัน : 04 มี.ค. 2564
เริ่มเมื่อ : 01 ส.ค. 2554

สำรวจความคิดเห็น-mello

ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกับ อบต.หาดสองแคว
 

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแควประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°